Naša misija, naša vizija, povijest i djelatnost Centra

Otkrijte našu misiju, saznajte kakva je naša vizija, pročitajte kratku povijest Centra i upoznajte se s djelatnošću Centra

Otkrijte našu misiju, saznajte kakva je naša vizija, pročitajte kratku povijest Centra i upoznajte se s djelatnošću Centra

Saznajte više o našem ustroju

Saznajte više o našem ustroju

Saznajte više o našem ustroju

Pročitajte naše akte

Pročitajte naše akte

Pročitajte naše akte

Slider

ŽIVOTOPIS CENTRA

Misija

Naša misija je  svakoj osobi pružiti pomoć i podršku  u ostvarivanju ustavom zagarantiranog prava na dostojan život.
Republika Hrvatska obvezala se Ustavom Republike Hrvatske da slabim, nemoćnim i drugim, zbog nezaposlenosti ili nesposobnosti za rad, nezbrinutim osobama osigurava pravo na pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba.
Posebnu skrb država posvećuje zaštiti osoba s invaliditetom, a obitelj je pod osobitom zaštitom države.

Kao javna ustanova centar za socijalnu skrb provodi postupke i donosi odluke kojima u ime Republike Hrvatske pomaže građanima da ta prava ostvare.

Vizija

Kontinuiranim usavršavanjem znanja i vještina raditi na tome da građani prepoznaju centar kao ustanovu kojoj će se obratiti za pomoć ako se nađu u teškoj socijalno-ekonomskoj ili obiteljskoj situaciji uz uvažavanje svake različitosti i sprječavanje svake diskriminacije.

Povijest centra

Republika Hrvatska može se pohvaliti tradicijom socijalnog rada.

Viša škola za socijalne radnike osnovana je još daleke 1952.godine,a od 1977.godine studij socijalnog rada podiže se na višu razinu i studira se kao četverogodišnji studij socijalnog rada.
Uvođenjem bolonjskog sustava obrazovanja, magistri socijalnog rada i socijalne politike školuju se pet godina i stječu znanja i vještine iz svih područja koja su važna za socijalno planiranje te prepoznavanje i tretman korisnika u potrebi.

Centar za socijalnu skrb Garešnica kao samostalna ustanova radi i djeluje od 1975.godine,a od 1999.godine ustrojen je kao današnji Centar za socijalnu skrb koji je javna ustanova, osnovana rješenjem ministarstva nadležnog za socijalnu skrb, upisana u sudski registar i upisnik ustanova socijalne skrbi.
Centar je mjesno nadležan za područje Grada Garešnice te općina Berek, Hercegovac i Velika Trnovitica.
Od 2009.godine Centar radi u novoj ,funkcionalno opremljenoj zgradi u samom centru Grada Garešnice.

Djelatnost Centra

Djelatnost Centra propisana je Zakonom o socijalnoj skrbi:
a) Centar na temelju javnih ovlasti:
 1. rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi, obiteljskopravne i kaznenopravne zaštite i drugim pravima u skladu s posebnim zakonima,
 2. provodi izvršenja rješenja,
 3. vodi propisane očevidnike,
 4. izdaje uvjerenja i druge potvrde,
 5. daje podatke o obiteljskim prilikama te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljskopravnu i kaznenopravnu zaštitu,
 6. sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni o svojim pravima i interesima,
 7. izdaje dozvole za obavljanje udomiteljstva i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima, te vodi evidenciju o izdanim dozvolama, registar udomiteljskih obitelji i registar smještenih korisnika,
 8. obavlja poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove,
 9. provodi odgojne mjere nad djecom s poremećajima u ponašanju,
 10. vodi evidenciju posvojitelja.
Centar na temelju javnih ovlasti može obavljati i poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove, provoditi odgojne mjere nad djecom s poremećajima u ponašanju izvan vlastite obitelji ili s boravkom u obitelji, te organizirati i pružati pomoć i njegu u kući.

b) osim javnih ovlasti Centar za socijalnu skrb obavlja i druge stručne poslove:
 1. potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema,
 2. obavlja stručno-analitičke poslove,
 3. potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge djelatnosti,
 4. sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama ili drugim ovisnostima,
 5. predlaže mjere unapređenja socijalne politike,
 6. predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini,
 7. sudjeluje u donošenju socijalnog plana za području jedinice područne (regionalne) samouprave,
 8. procjenjuje potrebe korisnika i planira pružanje socijalnih usluga socijalne skrbi
 9. osigurava razvoj socijalnih usluga u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga,
 10. prati razvoj standarda kvalitete socijalnih usluga, predlaže unaprjeđenje postojećih i uvođenje novih standarda,
 11. koordinira i provodi aktivnosti u području sprječavanja trgovanja ljudima, nasilja u obitelji, vršnjačkog nasilja i problema ovisnosti putem županijskih koordinatora,
 12. organizira i provodi edukacije i superviziju udomitelja, predstavnika obiteljskih domova i stručnih radnika drugih pružatelja socijalnih usluga,
 13. provodi i organizira edukacije i superviziju stručnih radnika centra za socijalnu skrb i njegovih ustrojbenih jedinica,
 14. provodi i organizira edukacije voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi i vodi evidenciju voditelja mjere nadzora,
 15. obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom centra za socijalnu skrb.

Organizacija poslovanja

Ustroj

Centrom upravlja Upravno vijeće, kojeg čini 5 članova a imenuje ga ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi
Centar za socijalnu skrb vodi ravnatelj/ica.
Djelatnost Centra odvija se kroz tri stručne cjeline:
 • stručna cjelina za novčane naknade
 • stručna cjelina za djecu, mlade i obitelji
 • stručna cjelina za odrasle osobe
Organizacija rada kroz navedene stručne cjeline definirana je u Pravilniku o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika Centra za socijalnu skrb i podružnice (NN broj 57/14), a sukladno istom izrađen je Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova u Centru za socijalnu skrb Garešnica.

Osim navedenih stručnih cjelina Centar obavlja računovodstvene, administrativne i druge poslove.

U okviru Centra formirano je stručno vijeće i sindikalna podružnica.

Ustroj centra shematski bi se mogao prikazati ovako:

Upravno vijeće

Upravno vijeće Centra čine tri predstavnika osnivača i jedan predstavnik jedinice područne (regionalne) samouprave, kojeg predlaže predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave, a imenuje ih ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi, te jedan predstavnik radnika zaposlen u Centru, izabran na prijedlog svih radnika zaposlenih u Centru, sukladno odredbama Zakona o radu.
Predstavnici osnivača u upravnom vijeću moraju biti osobe visoke stručne spreme društvenog usmjerenja iz organizacije, ustanove, udruge ili druge pravne osobe koja se bavi humanitarnom, socijalnom ili drugom djelatnošću, kao i osoba koja svojim znanjem i iskustvom stečenim u navedenim djelatnostima može doprinijeti radu upravnog vijeća.

Mandat članova upravnog vijeća traje 4 godine.

Nadležnost članova upravnog vijeća utvrđena je aktom o osnivanju, odnosno Statutom centra u skladu sa zakonom.

Upravno vijeće Centra obavlja slijedeće poslove:

– donosi Statut i opći akt kojim se uređuju radni odnosi i unutarnji ustroj Centra na prijedlog ravnatelja, uz suglasnost osnivača,

– donosi financijski plan i polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana,

– donosi godišnji plan i program rada Centra na prijedlog ravnatelja i nadzire njegovo izvršavanje,

– analizira financijsko poslovanje Centra najmanje svaka tri mjeseca,

– u slučaju gubitka u poslovanju Centra bez odgode obavještava osnivača,

– predlaže osnivaču proširenje i promjenu djelatnosti i donošenje drugih odluka vezanih uz osnivačka prava,

– imenuje i razrješuje ravnatelja uz suglasnost ministra i sklapa s njim ugovor o radu na određeno vrijeme za mandatno razdoblje,

– donosi odluke u drugom stupnju o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,

– raspravlja i odlučuje o izvješćima ravnatelja najmanje svaka tri mjeseca,

– daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad Centra te donosi odluke i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i statutom Centra.

Članovi Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Garešnica su:

Mario Marijanović, mag. oec., predsjednik Upravnog vijeća

Vlatka Kezele Tokić, dipl. soc. radnica, zamjenica predsjednika Upravnog vijeća

Mateja Marijanović, mag. oec.

Žana Vukoja, prof. razredne nastave

Draženka Bombini, dipl. soc. radnica

Mandat članova upravnog vijeća traje 4 godine.

Ravnateljica

Člankom 121. Zakona o socijalnoj skrbi propisano je da ravnatelja/icu centra imenuje Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi.
Za ravnatelja može biti imenovan hrvatski državljanin koji ima završen diplomski ili poslijediplomski studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije, najmanje pet godina radnog iskustva na stručnim poslovima u djelatnosti socijalne skrbi.

Mandat ravnatelja traje četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

Djelokrug rada ravnatelja propisan je Statutom Centra i obuhvaća ove poslove:

– predlaže godišnji plan i program rada Centra i odgovoran je za njegovo ostvarivanje,

– vodi poslovanje Centra,

– predstavlja i zastupa Centar,

– predlaže Upravnom vijeću nacrt statuta i drugih općih akata koje donosi Upravno vijeće,

– podnosi Upravnom vijeću i osnivaču izvještaj o radu i poslovanju Centra,

– donosi odluke u prvom stupnju o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,

– obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktima Centra.

Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Garešnica je Renata Šrajber, diplomirana socijalna radnica.

Stručna cjelina za novčane naknade

Djelatnici:
 
Renata Šrajber, diplomirana socijalna radnica
Renata Šrajber, diplomirana socijalna radnica

  043/531-189

Predmetno nadležna za vrste socijalnih pomoći: Zajamčena minimalna naknada i jednokratne naknade

Mjesno nadležna za sljedeća područja:

 • Garešnica - ulice: Matije Gupca, Vladimira Nazora, Andrije Lustiga Dade, Graničarska, Petra Svačića, Selište, Moslavačka, Hrastovčić
 • Krivaja
 • Ruškovac
 • Šimljana
 • Ilovski Klokočevac
 • Ladislav
 • Hercegovac
 • Kapelica
 • Malo Vukovje
 • Velika Bršljanica
 • Oštri Zid
 • Gornja Garešnica
 • Novo Selo Garešničko
 • Kostanjevac
 • Velika Mlinska
 • Gornja Trnovitica
 • Nova Plošćica
 • Duhovi
 • Gornji Uljanik
 • Ciglenica
 • Tomašica
 • Veliki Pašijan
 • Trnovitički Popovac

 

Draženka Bombini, diplomirana socijalna radnica
Draženka Bombini, diplomirana socijalna radnica

  043/531-189

Predmetno nadležna za vrste socijalnih pomoći: Zajamčena minimalna naknada i jednokratne naknade

Mjesno nadležna za sljedeća područja:

 • Garešnica - zone: Trg hrvatskih branitelja, Gajine
 • Garešnica - ulice: Odvojak Matije Gupca, Humljanova, Radnička, Bana Jelačića, Kolodvorska, Mate Lovraka
 • Šimljanica
 • Berek
 • Potok
 • Šimljanik
 • Palešnik
 • Velika Trnava
 • Kaniška Iva
 • Rogoža
 • Veliko Vukovje
 • Mala Bršljanica
 • Veliki Prokop
 • Podgarić
 • Begovača
 • Mala Trnovitica
 • Mlinski Vinogradi
 • Mala Mlinska
 • Gornja Plošćica
 • Velika Trnovitica
 • Uljanik
 • Uljanički Brijeg
 • Mali Pašijan
 • Zdenčac
 • Garešnički Brestovac
 • Dišnik
 • Hrastovac
 • Kajgana

 

Željko Starčević, upravni pravnik
Željko Starčević, upravni pravnik

  043/531-189

Izrađuje rješenja za prava i usluge iz sustava socijalne skrbi

Stručna cjelina za djecu, mlade i obitelj

Djelatnici:
 
Ivana Gagula, mag. socijalnog rada
Ivana Gagula, mag socijalnog rada

  043/445-108

Nadležna na cijelom području nadležnosti Centra na poslovima prevencije i sprečavanja obiteljskog nasilja, smještaja djece u ustanove socijalne skrbi, smještaja žrtava obiteljskog nasilja, izricanja odgojnih mjera i raznim drugim poslovima u vezi sa zaštitom djece, mladih i obitelji.

Josipa Džajo, diplomirani psiholog
Josipa Džajo, diplomirani psiholog

  043/531-189

Obavlja sve poslove iz nadležnosti psihologa u skladu s pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Centra na cijelom području nadležnosti Centra

Martina Gagula, diplomirana socijalna radnica
Martina Gagula, diplomirana socijalna radnica

  043/531-189

Obavlja sve poslove skrbništva i poslove uz prava i obveze u vezi uzdržavanja djece na cijelom području nadležnosti Centra

Stručna cjelina za odrasle osobe

Djelatnici:
 
Anka Petrović, socijalna radnica
Anka Petrović, socijalna radnica

  043/531-189

Predmetno nadležna za vrste socijalnih pomoći: Doplatak za tuđu pomoć i njegu, osobna invalidnina, naknada roditelju njegovatelju, naknada njegovatelju, usluge smještaja u udomiteljske obitelji i u domove socijalne skrbi, osobne naknade udomiteljima, naknade u vezi s obrazovanjem.

Mjesno nadležna za sljedeća područja:

 • Garešnica - zona: Trg hrvatskih branitelja
 • Garešnica - ulice: Odvojak Matije Gupca, Bana Jelačića, Kolodvorska, Matije Gupca, Vladimira Nazora, Andrije Lustiga Dade, Selište, Moslavačka
 • Šimljanik
 • Oštri Zid
 • Gornja Garešnica
 • Novo Selo Garešničko
 • Podgarić
 • Ruškovac
 • Krivaja
 • Berek
 • Šimljanica
 • Šimljana
 • Trnovitički Popovac
 • Veliki Prokop
 • Begovača
 • Palešnik
 • Zdenčac
 • Garešnički Brestovac
 • Hercegovac
 • Hrastovac
 • Uljanik
 • Gornji Uljanik
 • Uljanički Brijeg
 • Duhovi
 • Kapelica
 • Ciglenica
 • Kaniška Iva
 • Malo Vukovje
 • Veliko Vukovje
 • Velika Bršljanica
 • Mala Bršljanica
 • Rogoža
 • Ladislav
 • Kostanjevac
 • Hrastovac
 • Kajgana

 

Snježana Pazdrijan. diplomirana socijalna radnica
Snježana Pazdrijan, diplomirana socijalna radnica

  043/531-189

Predmetno nadležna za vrste socijalnih pomoći: Doplatak za tuđu pomoć i njegu, osobna invalidnina, naknada roditelju njegovatelju, naknada njegovatelju, usluge smještaja u udomiteljske obitelji i u domove socijalne skrbi, osobne naknade udomiteljima, naknade u vezi s obrazovanjem.

Mjesno nadležna za sljedeća područja:

 • Garešnica - zona: Gajine
 • Garešnica - ulice: Humljanova, Radnička, Hrastovčić, Graničarska, Petra Svačića
 • Velika Trnava
 • Mala Trnovitica
 • Velika Trnovitica
 • Gornja Trnovitica
 • Mlinski Vinogradi
 • Nova Plošćica
 • Gornja Plošćica
 • Mala Mlinska
 • Velika Mlinska
 • Dišnik
 • Mali Pašijan
 • Veliki Pašijan
 • Ilovski Klokočevac
 • Kajgana
 • Tomašica

 

Djelatnica je osim navedenoga predmetno nadležna za pomoć u kući za cijelo područje nadležnosti Centra

Mateja Mlinarić. mag. socijalnog rada - pripravnica
Mateja Mlinarić, mag. socijalnog rada - pripravnica

  043/531-189

Barbara Šiprak. mag. prava - pripravnica
Barbara Šiprak, mag. prava - pripravnica

  043/531-189

Računovodstveni, administrativni i drugi poslovi

Djelatnici:

Mario Pavlović, diplomirani ekonomist, voditelj računovodstveno-financijskih poslova
Mario Pavlović, diplomirani ekonomist, voditelj računovodstveno-financijskih poslova

  043/532-092

Obavlja sve računovodstveno financijske poslove osim blagajničkog poslovanja.

 

 

 

 

Suzana Badanjak Galović, ekonomski tehničar, administrator/blagajnik
Suzana Badanjak Galović, ekonomski tehničar, administrator/blagajnik

  043/531-189

Obavlja raznovrsne administrativne poslove i blagajničko poslovanje.

Stručno vijeće

Stručno vijeće čine stručni radnici Centra za socijalnu skrb Garešnica.
Vijeće se bavi razmatranjem problematike u radu centra, predlaže riješenja i sl.

Predsjednica stručnog vijeća je Draženka Bombini, diplomirana socijalna radnica

Sindikalna podružnica

Sindikalna podružnica okuplja djelatnike centra učlanjene u Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi
Sindikalni povjerenik podružnice Centar za socijalnu skrb Garešnica je Mario Pavlović, diplomirani ekonomist