Dokumentacija centra

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, ograničenja prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva:

  • na adresu: Centar za socijalnu skrb Garešnica, Vladimira Nazora 13, 43280 Garešnica
  • elektroničkom poštom: korisnik024@SOCSKRB.HR
  • usmeno u prijemnom uredu Centra za socijalnu skrb Garešnica
  • telefonom na 043/531-189
  • Službenik za informiranje: Dejan Popović, dipl. iur., e-mail: Dejan.Popovic@SOCSKRB.HR

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe, međutim, korisniku prava na pristup informacijama i prava na ponovnu uporabu informacija, naplatit će se naknada u visini stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem i dostavom tražene informacije, sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/2013.).

 

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za dopunu